W dokumentacja pracownicza infor i dniuW dokumentacja pracownicza infor i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacja pracownicza z czego się składa dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie spory fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu wnikliwie przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą także materie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - profil pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - reguły zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - innymi słowy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych f - czyli potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g - zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentacja pracownicza przy ponownym zatrudnieniu dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to dokumentacja pracownicza w firmie zależy d - który jest oddziaływanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 1


noavatar.png
Zysnarska Anna 2020-03-11

Ładna sekcja zawartości. Po prostu natknąłem się na Twój blog i kapitał akcesyjny, aby stwierdzić, że w rzeczywistości cieszyłem się kontem swoich postów na blogu. Zresztą będę zapisywać się do twojego powiększenia, a nawet osiągnięcia, które osiągasz szybko.

Najnowsze artykuły:

Top